Kursfakta

 • Förkunskapskrav nivå 1: Grundläggande behörighet + matematik b från gymnasiet
 • Förkunskapskrav nivå 2: CSR 1 eller 60 högskolepoäng sedan tidigare
 • Längd: En termin
 • Tidpunkt: Vår/höst
 • Högskolepoäng: 15 ECTS (+ 15 ECTS tillval)
 • Examinering: Tentamen i Argentina/hemtentamen
 • CSN studiemedel: 50 000 kr. + merkostnadslån
 • Kursavgift: 49 000 kr. (44 000 utan boende)
 • Inkluderat: Kursen, bostad.
 • Undervisningsspråk: Engelska
 • Sammarbetspartner:

Vad är CSR?

CSR – Corporate Social Responsibility – är ett begrepp som behandlar företags och organisationers samhällsansvar – utöver vad som krävs genom lagar och regleringar. Samhällsansvar innebär i detta sammanhang att företag frivilligt integrerar miljöhänsyn och social hänsyn i sin verksamhet. Majoriteten av multinationella företag måste idag kunna visa strategier och dokumentation som visar att de tar CSR på allvar. Allt flera företag är medvetna om att CSR är ekonomiskt lönsamt, då det flyttar fokus från kortsiktigt lönsamhet, i riktning av långsiktig uppbyggning av verksamheten och deras omdöme. Samhällsansvar är därför något annat än välgörenhet, då det snarare fokuserar på att verksamheten i sig ska vara hållbar. Kompetens om CSR är mycket efterfrågat, inte minst av multinationella företag som har etablerat sig i utvecklingsländer. Kursen riktar sig till studenter och arbetsaktiva som ser för sig att arbeta i internationella organisationer och företag. Kursen kan ingå i en kandidatexamen, till exempel inom företagsekonomi och samhällsvetenskap, eller användas som efterutbildning. 

Två nivåer

CSR 1: Introduction to CSR & Sustainability (15 högskolepoäng)

CSR 2: CSR Management (15 högskolepoäng)

Väljer du båda kurserna utgör detta en hel termin med CSR. Du kan också välja att kombinera en av CSR-kurserna med en av följande kurser:

Sammanlagt utgör en kombination 30 högskolepoäng – en full termin på heltid.

CSR 1: Introduction to CSR & Sustainability

Kursen är en introduktion till företags samhällsansvar och hållbarhet. Ämnet ger studenterna ett brett teoretiskt ramverk för att kunna integrera samhällsansvar som en del av företags strategiska planering och beslutsfattande. Med en tvärvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och humanistisk tillämpning ger kursen en översikt över hur företag kan skapa finansiella och icke-finansiella värden för företaget och samhället det driver sin verksamhet i.

Läs mer i läroplanen

CSR 2: CSR Management

CSR Management-kursen är en praktiskt orienterad kurs som har till syfte att ge studenterna de nödvändiga verktygen som behövs för att kunna administrera och integrera CSR i företagens kärnverksamhet. Studenterna kommer lära sig att systematisk utveckla CSR-strategier och implementering av dessa i olika branscher och regioner.

CSR 2 förutsätter att man har studerat CSR 1 tidigare eller samma termin, eller att man har 60 högskolepoäng sedan tidigare.

Läs mer i läroplanen

Helt läsår med CSR och spanska

Skulle du vilja studera ett helt läsår med CSR och spanska väljer du följande kombination:

Första termin: CSR 1 och spanska
Andra termin: CSR 2 och spanska

Argumenterar för sektoriella CSR-strategier

Efter mer än 25 år i olika koncernledningsgrupper i USA, tog Lauralee Barbaria en grön master i företagsledning. Idag är hon co-director för Environmental Finance Center West på Dominican University of California

Läs mer

Fältstudier

Målet för kursen är att akademisk teori blir gestaltat och sätts i sammanhang med det du själv upplever i Argentina. Detta sker på ditt eget initiativ, men även organiserat som fältstudier. Vi lägger vikt vid att du ska lära känna konkreta och aktuella exempel, som utmanar de abstrakta begreppen forskarna behandlar i sina böcker och på föreläsningarna.

Terminsupplägget

 1. Självstudieperioden: Innan undervisningen börjar har du en självstudieperiod då du ska lära känna kurslitteraturen och skriver en kort uppsats.
 2. Undervisningsperioden i Buenos Aires sträcker sig över tolv veckor, med föreläsningar, seminarier, utflykter och en avslutande skriftlig och muntlig examen. 
 3. Hemtentamen: Efter undervisningsperioden har du tre veckor att skriva examen som är utformad som en hemuppgift.

Självstudierna och hemtentamen kan du göra vart än i världen, men det kan vara en fördel att göra dem i Argentina.

Läs detaljerna om terminsupplägget i Studieguiden; CSR 1; CSR 2

Studenterna

Studenterna kommer i huvudsak från Skandinavien, men i allt ökande grad även från andra europeiska länder. Kulturstudier erbjuder även stipendier till studenter från Argentina. Syftet med stipendierna är att möjliggöra det för lokala studenter, som inte har egen finansiering, att delta på våra kurser. Stipendiaterna bidrar till en förankring av hela studieupplevelsen.

Studenterna har olika bakgrund, både akademiskt, yrkesmässigt och personligt. Uppskattningsvis kommer en tredjedel av studenterna direkt från gymnasiet, en tredjedel är i gång med sin kandidatutbildning och den sista tredjedelen är erfarna studenter eller i arbete. 

Lärarna

Kulturstudiers oberoende position möjliggör det för oss att rekrytera de bästa föreläsarna och seminarieledarna från hela världen, även från värdlandet. Vi är mycket stolta över vår skickliga undervisningsstab som varje termin garanterar att du som student får maximalt utbyte av dina studier.

Se översikt över föreläsare och seminarieledare

Vidare studier

Kursen kan ingå i en treårig kandidatexamen vid ett universitet eller en högskola. Prata gärna med oss och din studievägledare om hur du kan tillgodoräkna kurserna i din kandidatexamen.

Läs mer om kandidatexamen

Navigerar mellan affärer och etik i Buenos Aires

— Studieresorna har bidragit till att få en inblick i problematiken, då vi har fått besöka både bank och näringsliv så väl som fattiga förorter och tidigare sweatshop-arbetare, säger Kenneth Hallsten som studerat CSR.

Läs mer

Universitetspartners

Högskolan i Buskerud och Vestfold (HBV) är akademiskt ansvariga för kursen. Det är HBV som ger högskolepoängen, vilket även gör att kursen är berättigad studiestöd från CSN. HBV är Norges näst största statliga högskola och har 8000 studenter och runt 800 anställda.

I Argentina samarbetar vi med Universidad de Buenos Aires – ett av Latin-Amerikas största universitet. De bidrar bland annat med gästföreläsare och lokaler. 

Engelska som undervisningsspråk

Vi har studenter från många länder och har möjligheten att anställa de bästa föreläsarna från hela världen. Du kommer under terminen upptäcka att du blir bättre på engelska i både tal och skrift. Ditt ordförråd ökar snabbt. Detta kommer du att kunna dra nytta av vid framtida masterstudier samt i arbetslivet där det förväntas att du klarar dig lika bra på engelska som på svenska.

Ansökningsprocessen

Om du har grundläggande behörighet och matematik b från gymnasiet (nu matematik 2b eller 2c) och vill läsa denna kurs, fyll gärna i ansökningsformuläret. Finns det lediga platser för terminen du har valt skickar vi ett erbjudande om studieplats. Du bekräftar studieplatsen genom att betala en deposition på 2000 SEK. Därefter kommer du få information fortlöpande fram till studiestart så att du kan planera resan och studierna. Du kommer bland annat få uppdateringar om visum, böcker, packning och CSN. 

Läs mer om ansökningsprocessen

Varför studera CSR i Argentina?

 • Svenska företags CSR-strategier är i stor grad relaterade till deras verksamhet i utlandet.
 • Du får se hur multinationella företags CSR-strategier fungerar i praktiken
 • Du kan samtidigt lära dig spanska
 • Du får uppleva hur det är att leva i ett Latin-Amerikanskt land
 • Du möter människor som har en annorlunda bakgrund än din egen
 • Du inser att Sverige är ett lokalsamhälle med en säregen kultur
 • Kurslitteraturen kommer närmare dina egna erfarenheter
 • Du kommer uppleva förmågan att hantera ny kunskap och nya miljöer

Mer om Argentina som studieort